داستان موفقیت

ما معتقدیم زمانی که پروژه تانوما(تار نوری مخابرات ایران)آغاز شد، صنعت ICT کشو گام بزرگی در جهت هوشمند سازی شهرها و ساختمانها برداشت.

از آنجا که موفقیت در یک زنجیره تکنولوژی در گرو مشارکت فعالین صنعت ICT می باشد، لذا حضور شرکت های بزرگ این صنعت در این زنجیره امری حیاتی است.

با توجه به نوپا بودن تکنولوژی های مبتنی بر فیبر نوری از جمله G-X-PON، طبعاً راهکارها و سرویس هایی که تاکنون بر روی این تکنولوژی ها ارائه شده است محدود بوده و برندهای فعال در این حوزه گستردگی کمتری نسبت به سیستم های سنتی خواهند داشت.

چالش پیش رو

در حال حاضر پروژه تانوما مخابرات ایران تنها به ارائه سرویس های تلفن و اینترنت اکتفا نموده است این در حالی استکه کشورهای صاحب این تکنولوژی مثل آمریکا و کره جنوبی حجم وسیعی از سرویس های جریان ضعیف را بر روی این تکنولوژی ارائه می نمایند که برای دستیابی به این مهم، سبد محصولات خود را نیز بر این اساس تنظیم نموده اند.بهره مندی از این سرویس ها و محصولات در ایران مستلزم حضور نیروی متخصص در هر یک از این برندهاست. لذا عدم وجود این نیروی متخصص موجب گردیده است تا این صنعت در انحصار کمپانی های بزرگ چینی قرار بگیرد.

سازو کار پویان در جهت رفع این چالش

ما با رویکرد بهره مندی تمام ساختمانها از سرویس های TRIPLE-PLAY و یکپارچه  جریان ضعیفی، افراد متخصص و آشنا به راهکارها و محصولات کمپانی های بزرگ حوزه GPON را پرورش خواهیم داد و بعنوان یک مجموعه INTEGRATOR SYSTEM کمک خواهیم نمود تا سیستم های جریان ضعیف و زیرساخت های داخلی ساختمان ها بر مبنای تکنولوژی PON پیاده سازی گردند. ما بر این باوریم که وجود یک بستر یکپارچه برای تمامی سیستم های جریان ضعیف، مسیر هوشمند سازی ساختمانها توسط پروژه تانوما را هموار خواهد نمود و تاثیر مثبتی بر روند موفقیت تانوما خواهد داشت.

همسو بودن ماموریت پویان با پروژه تانوما

ماموریت اصلی ما ایجاد یک فضای تعاملی هوشمند و چالش پذیر است. تکتولوژیPON یکی از راه حل های دسترسی به این مهم است. ما با ایجاد فضاهای هوشمند مبتنی بر FTTH علاوه بر انجام ماموریت خود، در جهت گستردگی زیرساختهای مبتنی بر FTTH گام بزرگی برخواهیم داشت. گستردگی هر چه بیشتر این زیرساختها مسیر بهره مندی از سرویس های ارائه شده توسط پروژه ناتوما را هموار خواهد نمود.